KONTAKT

 

 

 

 

Advokátní kancelář
Nádražní 42/4
Český Těšín

 

tel.: +420 591 141 292

info@alethinos.cz

www.alethinos.cz

Služby

Advokátní kancelář poskytuje právní služby fyzickým osobám, obchodním společnostem a ostatním právnickým osobám. Věnujeme se především záležitostem z oblasti občanského, obchodního, pracovního a trestního práva. Spolupracujeme s celou řadou advokátů, notářů, znalců a ostatních odborníků při zajišťování právní pomoci v českém právním prostředí, v mezinárodních věcech a při vyřizování právních záležitostí v zahraničí.

Kancelář se dlouhodobě zaměřuje na zajištění komplexních právních služeb českým subjektům v Polsku a rovněž i polským subjektům v České republice. Právní pomoc v polském jazyce a v polském právním prostředí využívají klienti obzvláště při sjednávání smluv, vymáhání pohledávek, nabývání a převodu majetku a v ostatních případech vyžadujících znalost polského práva či polského jazyka.

Následující výčet představuje pouze nejčastější témata, kterými se advokátní kancelář zabývá:

Obchodní právo

 • zakládaní obchodních společností a další pomoc v průběhu trvání společnosti (organizační a vlastnické změny společnosti, převody obchodních podílů, zvyšování a snižování základního kapitálu apod.)

 • sepisování obchodních smluv

 • poskytování komplexních právních služeb pro podniky

 • vymáhání pohledávek

 • zastupování v soudních a rozhodčích řízeních

 • právní audity

Občanské právo

 • převody nemovitostí, zřizování věcných práv (věcná břemena, zástavní právo apod.)

 • poradenství ve věcech dědického práva

 • sepisování smluv (kupní smlouvy, nájemní smlouvy, smlouvy o dílo a jiné)

 • bytové právo

 • zastupování ve sporech (sousedské vztahy, náhrady škody, spory ze smluv apod.)

 • rodinné právo

Trestní právo

 • poradenství ve věcech trestního práva (včetně trestněprávní odpovědnosti osob při podnikání a výkonu funkce v orgánech obchodních společností)

 • obhajoba v trestních věcech

 • uplatnění náhrady škody v trestním řízení, zastupování poškozených

Mezinárodní právo

 • příprava smluvních dokumentů pro mezinárodní transakce

 • zajišťování vymáhání pohledávek v zahraničí (ve spolupráci se zahraničními subjekty)

 • zastupování zahraničních subjektů při nabývání majetku (akvizice podniků a společností, převody nemovitostí) v České republice

Subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů ve smyslu zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších změn a doplnění, je pro oblast sporů mezi advokátem a spotřebitelem Česká advokátní komora. Internetová stránka tohoto subjektu je www.cak.cz.